ارسال پست زمانبندی شده در اینستاگرام

برای انتشار پست در اینستاگرام ابتدا انتشار در اینستاگرام را از منو انتخاب کرده و مراحل زیر را پیش می گیریم:

۱- ابتدا پیج اینستاگرام را تعریف می کنیم. با کلیک برروی نام پیج می توانید لیست پست ها و ضعیت انتشار را ببینید.
۲. حال می توانید پست خود را تعریف و برای انتشار زمان بندی کنید.

 

۱- پیج مورد نظر را برای انتشار انتخاب می کنید.

۲-انتخاب تصویر پست را انجام می دهیم و کپشن را وارد می کنیم. در حال حاضر پست تصویری و آلبوم پشتیبانی می شود.

۳- زمان انتشار مورد نظر را وارد نمایید.

۴- پس از ثبت، محتوا در زمان تعیین شده منتشر خواهد شد.