برای آژانس های تبلیغاتی

یک سیستم متمرکز برای انواع آژانس های تبلیغاتی و مشتریان

مشکل: بسیاری از شرکت های تبلیغاتی به یک سیستم متمرکز مدیریت فعالیت هایشان دسترسی ندارند و همچنین نمی توانند گزارش های دقیق و شفاف به مشتریان خود ارائه دهند.

راه حل: با اسنت وی شما می توانید به صورت متمرکز تنها با یک پنل تمامی مشتریان خود را مدیریت کنید. اینطوری نه تنها مشتریان فعلی خود را حفظ می کنید همچنین تعداد آنها را می توانید افزایش دهید.

ویژگی ها

مدیریت آسان

ابزاری در اختیار می گیرید تا تمام ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن را از ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﻈﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﮔﺰارش، راﺣﺖ و اﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

گزارشدهی عالی

با آنالیزهای دقیق و شفاف به راحتی می توانید به کارفرماهای خود گزارش دهید.

فرآیند انتشار مؤثر

برای هرکدام از مشتریان خود می توانید یک محیط انتشار تبلیغات مجزا و روندهای کاری مؤثر را ایجاد کنید.

آنالیز دقیق

فعالیت های خود را می توانید اندازه گیری کنید و با آنالیز پیشرفته از تأثیر تلاش های خود مطلع شوید.

تعیین بودجه

علاوه بر اینکه می توانید بودجه های تبلیغات و کمپین های خود را تعیین کنید بلکه می توانید از نحوه خرج آنها و تأثیر هریک اطلاعات ارزشمندی کسب کنید.

پشتیبانی پیشرفته

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ، ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته از طریق ابزارهای مختلف خواهید داشت.

فرم درخواست

برای دریافت دسترسی سطح آژانس فرم زیر را تکمیل نمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
WhatsApp chat