ارسال پست زمانبندی شده در اینستاگرام

برای انتشار پست در اینستاگرام ابتدا انتشار در اینستاگرام را از منو انتخاب کرده و مراحل زیر را پیش می گیریم: ۱- ابتدا پیج اینستاگرام را تعریف می کنیم. با