گوگل قصد دارد وبسایت ها را با استفاده از مسدود کننده تبلیغات کروم در سال آینده از تبلیغات پاکسازی کند

گوگل در اوایل سال آینده یک مسدود کننده تبلیغاتی را به کروم معرفی خواهد کرد و به ناشران می گوید که آماده باشند این هشدار به معنای آن است که